Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- & AANNEMINGSVOORWAARDEN – E-SHOP

Feestzone.be is de online shop van Out2day.
Alle prijzen in de shop zijn aangegeven inclusief 21% btw.
Alle prijzen gelden als stukprijs tenzij anders meegedeeld in de detailfiche.

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Out2day/Feestzone.be en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. 
Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast.
Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Out2day/Feestzone.be is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

Registratie van uw persoonlijke gegevens

Registratie op de Feestzone.be-site is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en wachtwoord naar eigen keuze. 
Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (verzending en facturatie) geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden. 
Het door de klant verschafte e-mailadres zullen wij nooit gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij de klant inschrijft op onze nieuws- en promotiebrief. 
De klant kan te allen tijde zijn gegevens met zijn persoonlijke identificatiecode opvragen en wijzigen.

Bestellen

Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen Out2day/Feestzone.be en de klant.
De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging de bestelling kosteloos annuleren voor een bestelling met betaling bij afhaling. 
Voor bestellingen met online-betaling wordt er een bankkost in mindering gebracht. 
Na deze periode is de bestelling definitief.  
Out2day/Feestzone.be behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.
Onze aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Reservaties

Artikels die besteld zijn met ‘betaling bij afhaling’ worden gereserveerd tot de opgegeven datum van afhaling. Eens de termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikels. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.
In geval van annulering door de klant van een bestelling is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het bedrag van de bestelling.
In geval van annulering door de klant van een ballondecoratie minder dan 48 uur vóór de voorziene datum van de levering, zal ongeacht de oorzaak van de annulering het volledige bedrag van de bestelling aangerekend worden, verminderd met de eventuele transportkosten.

Betalingen

Betalen kan via Visa, Mastercard en Bancontact of indien de klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan gekozen worden voor betaling bij afhaling.
Behoudens andersluidende overeenkomst of andersluidende vermelding op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar op Out2day/Feestzone.be, Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke, België. 
In geval van niet-tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 12 % op jaarbasis. In dat geval zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 20 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 65 € en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
Bij verkoop blijven de goederen onze eigendom tot zolang ze niet volledig zijn betaald.

Leveringen

Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door Out2day/Feestzone.be.
Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeuren leveringen op ons adres: Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke, België.
Indien de door de klant bestelde producten opgestuurd dienen te worden, dan worden de verzendingskosten (afzonderlijk vermeld) nog boven de op de site vermelde artikelprijs aangerekend. De totale kost wordt aangegeven in het winkelmandje en de bestelling wordt vervolledigd nadat het verschuldigde bedrag is voldaan.
In geval van levering en/of plaatsing van (ballon)decoraties, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door de geleverde/geplaatste goederen aan goederen of aan de persoon, zowel van de klant als van derden. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en voor het behoorlijk toezicht.
Onze aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
Indien levering via bpost: bij afwezigheid kunt u uw bestelling de dag erop afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. 
Bij artikelen die voorradig zijn, is de leveringstermijn circa 1 à 2 werkdagen indien uw bestelling voor 12u bij ons binnenkomt. Dit wil zeggen dat, wanneer u uw bestelling op een werkdag voor 12u ingeeft, u deze na max 2 werkdagen al kan verwachten.
Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de klant binnen 5 werkdagen te horen op welke termijn het artikel kan geleverd worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de klant de bestelling zonder meer annuleren.
De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

Transportkosten

De verzendingskosten voor België bedragen €7,50 btw incl. 
Vanaf €75 is de verzending gratis voor België. Bepaalde artikels kunnen door hun omvang niet verzonden worden, maar dat staat steeds in de detailfiche vermeld.
Indien de bestelling het maximum gewicht overschrijdt, zullen wij via mail meedelen hoeveel extra transportkosten hieraan verbonden zijn. De extra kosten gaan net als een normale bestelling, vooraf moeten betaald worden.

Verzakingsrecht (retourneren)

Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de klant op basis van het verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering onder bepaalde voorwaarden terugzenden naar Out2day/Feestzone.be, Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke (retourneren).
Producten die voorzien zijn van een verpakking kunnen geretourneerd worden mits de verpakking ongeschonden is.
Out2day/Feestzone.be betaalt het volledige bedrag (exclusief verzendings- en bankkosten) aan de klant terug op het rekeningnummer die de teruggestuurde artikels moet vergezellen. De kosten van terugzending zijn in dit geval voor rekening van de klant.
De kleur van de geleverde artikels kan licht afwijken om reden van de fotokwaliteit of door scherminstellingen. Dit is geen basis voor een kosteloze retour.
Indien de klant de artikelen die hij ontving langer dan 14 werkdagen behoudt, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.
Artikelen die speciaal op vraag van de klant besteld werden, kunnen niet geretourneerd worden.
Indien de goederen niet worden afgehaald in het postkantoor of geweigerd worden bij levering, en daardoor retour gebracht worden door de post, zal een forfaitair bedrag van €7,50 worden aangerekend bij de terugbetaling van de geretourneerde goederen.

Hoe retourneren?

Het retourartikel moet goed verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden naar Out2day/Feestzone.be, Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke, België.
In geval van retourneren zijn de verzendkosten ten laste van de klant. 

Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Out2day/Feestzone.be geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@feestzone.be of een brief naar Out2day/Feestzone.be, Ginstdreef 4, 9820 Merelbeke, België.
Klachten inzake verborgen gebreken dienen binnen de 3 dagen na ontvangst te worden meegedeeld. Klachten inzake geleverde prestaties dienen ons binnen de 3 dagen na ontvangst te worden overgemaakt. Klachten betreffende de facturatie dienen ons binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden meegedeeld. Het verstrijken van deze termijnen impliceert het verval van recht voor de wederpartij. Alle klachten dienen aangetekend en gedetailleerd te worden verstuurd.
Wanneer wij onze verplichtingen niet nakomen, is de consument, d.i. een natuurlijk of een rechtspersoon die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Wanneer de klant een natuurlijk of een rechtspersoon is die enkel voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op onze onderneming, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
In de andere gevallen kunnen zij enkel betwist worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

© 2020 Out2day/Feestzone.be. Alle rechten voorbehouden.  

Winkelmand